Ulga termomodernizacyjna w 2021r. Kto i w jaki sposób może z niej skorzystać?
10.01.2021

Ulga termomodernizacyjna w 2021r. Kto i w jaki sposób może z niej skorzystać?

Od 1 stycznia 2019 roku polscy podatnicy będący właścicielami domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Związany z nią odpis od podatku dochodowego ma docelowo zachęcać do inwestycji termomodernizacyjnych w domach jednorodzinnych. Jest to też jedna z kilku inicjatyw wspierających program ochrony środowiska, ale z dużą korzyścią dla podatników.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA W SKRÓCIE:

 • Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego.
 • Ulgą objęte są wszystkie rodzaje wydatków poniesionych na termomodernizację budynku.
 • Ulga termomodernizacyjna przysługuje przez okres maksymalnie 3 lat, a łączna kwota odpisu nie może przekroczyć 53 tysiące złotych.

Co jest objęte ulgą termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 roku na mocy Ustawy z 8 listopada 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z przepisami ogólnymi przysługuje ona podatnikom rozliczających się za pomocą formularzy PIT-36, PIT-37, PIT-36L oraz PIT-28 i stanowi odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na termomodernizację domów jednorodzinnych. Określa także, iż pod pojęciem „termomodernizacja” należy rozumieć przedsięwzięcie, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku.

Pojęcie „wydatków termomodernizacyjnych” precyzuje natomiast Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zgodnie z tym dokumentem, ulgą objęte są materiały budowlane, urządzenia oraz usługi. Między innymi są to:

 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • demontaż pieca na paliwo stałe,
 • zakup materiałów ociepleniowych budynku,
 • zakup materiałów do wykonania wentylacji z odzyskiem ciepła,
 • zakup materiałów do budowy instalacji ogrzewczej,
 • zakup i wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej,
 • zakup kotła gazowego (lub wymiana zbiornika na gaz),
 • zakup węzła cieplnego z programatorem temperatury,
 • montaż pompy ciepła,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego (lub wymiana zbiornika na olej),
 • zakup i wymiana okien i drzwi (tzw. stolarka wewnętrzna) – nie można jednak wymieniać samych szyb,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie przyłącza gazowego lub przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Wszystkie poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturą VAT (nie możemy więc skorzystać z usług fachowców, którzy nie są płatnikami VAT). Jeśli natomiast inwestycja wymagała odbioru technicznego, do dokumentacji należy włączyć również odpowiedni protokół.

Kiedy przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Poniesienie wydatków na jedną z wyżej wymienionych inwestycji jest najważniejszą przesłanką, która uprawna do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej, ale nie jedyną. Prawo stawia przed podatnikiem także inne wymagania oraz warunki. Są to:

 • Ulga termomodernizacyjna przysługuje przez 3 lata podatkowe. Ale – to ważne! – w tym czasie należy zakończyć inwestycję. Podatnik, który tego nie zrobi, a wcześniej skorzystał z ulgi, będzie musiał zwrócić wysokość uzyskanych ulg. Można to zrobić, dopisując je do dochodu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym upłynął okres trzech lat.
 • Jeśli wysokość dochodów podatnika jest mniejsza niż wysokość ponoszonych wydatków w roku podatkowym, okres obowiązywania ulgi można przedłużyć do 6 lat.
 • Można skorzystać ulgi tylko w przypadku domów, które wcześniej zostały oddane do użytku. Nie można odpisać wydatków, które ponieśliśmy jeszcze w trakcie budowy domu.

Ważne! Nie ma konieczności wykonywania audytu termomodernizacyjnego. Wystarczy udokumentować, że taka inwestycja była wykonana, a nie, że przyczyniła się do polepszenia warunków termicznych domu.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Wspomnieliśmy już o tym, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28. Jak widać, ulga przysługuje niezależnie od tego, w jaki sposób rozlicza się dochody. Może to być:

 • skala podatkowa 18 lub 32%,
 • podatek liniowy 19%,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby ubiegające się o ulgę termomodernizacyjną muszą też być właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego, są to budynki:

 • wolnostojące,
 • w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej,
 • podzielone na nie więcej niż dwa lokale mieszkalne lub
 • podzielone na jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy o powierzchni nie większej niż 30% powierzchni budynku.

Z ulgi mogą skorzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które takim budynkiem dysponują. Co więcej, ustawa dopuszcza także, by budynek, na który przysługuje ulga, był wpisany do ewidencji środków trwałych. Ulga nie przysługuje jednak, jeśli termomodernizacja zwiększy odpisy amortyzacyjne.

Ważne! Z reguły nie jest możliwe odpisanie od podatku wydatków na termomodernizację budynków gospodarczych (np. garażu, szopy). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy te budynki i dom stanowią jedną bryłę.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Odliczenie od dochodu podlegają wszystkie wydatki, jakie na termomodernizację budynku poniesie się w ciągu następujących po sobie 3 lat. Wydatki rozlicza się na bieżąco, za każdy rok w osobnym zeznaniu podatkowym. Ustawa zastrzega jednak, że łączna kwota ulgi nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych brutto.

Jest to więc spora kwota, znacznie większa niż w przypadku obowiązującej niegdyś ulgi remontowej. Odstraszać mogą spore wydatki, które należy samodzielnie ponieść na inwestycję. Wydaje się jednak, że stopa zwrotu inwestycji jest bardzo duża – nie tylko w postaci zwrotu od podatku, ale także poprawy komfortu życia, ograniczenia strat ciepła i wydatków na ogrzewanie.

Ważne! Termomodernizacja budynku, która była sfinansowana przez środki państwowe (np. pochodzące z dotacji NFOŚiGW) nie podlegają uldze. Możemy jednak odpisać od podatku wkład własny lub pożyczkę.

Kategorie

Centralne ogrzewanie Elewacja i dach OZE

Podziel się