PRZYŁĄCZE GAZOWE – WARUNKI PRZYŁĄCZENIA, WYKONANIE I KOSZTY
12.02.2021

Przyłącze gazowe. Warunki, wykonanie i koszt przyłącza

Budowa przyłącza gazowego oraz instalacji wewnętrznej może być długim i skomplikowanym procesem. Związana jest z licznymi obwarowaniami prawnymi oraz szeregiem formalności. Sprawdź, jak wygląda przyłączenie do sieci gazowej, jakie dokumenty są potrzebne oraz jaki jest koszt takiej operacji.

Przyłącze gazowe a przepisy prawne

Definicję przyłącza gazowego, jego wykonanie oraz warunki korzystania z sieci określa rozporządzenie ministra gospodarki z 2 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W dokumencie podkreślone zostało, iż dystrybucja gazu związana jest z wieloma zagrożeniami dla bezpieczeństwa, w związku z czym podlega ścisłym uregulowaniom związanym z wykonaniem oraz nadzorem nad nim. W efekcie w zdecydowanej większości koordynacja wszystkich prac związanych z przyłączeniem przypada właścicielowi sieci, nie zaś właścicielowi nieruchomości.

Wykonanie przyłącza gazowego – formalności wstępne

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć informacji w lokalnym zakładzie gazowniczym, by sprawdzić, czy istnieje możliwość wykonania przyłącza konkretnej działki. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, można rozpocząć procedurę formalną. Składa się ona z dwóch etapów.

Wniosek do zakładu gazowniczego o określenie warunków przyłączenia do sieci

Formularz wnioskowy zwykle nie ma jednolitego, obowiązującego wzoru. Jest on akceptowany w dowolnej formie, o ile zawiera elementy, które pozwolą określić zarówno cel wniosku, jak i dane składającego oraz informacje techniczne niezbędne do wykonania operacji. Niemniej zazwyczaj warto skierować się wcześniej do miejscowego zakładu gazowniczego, gdyż często dysponuje on własnym formularzem. Wzór wniosku na swojej stronie internetowej udostępnia również Polska Spółka Gazownictwa.

Wniosek powinien określać:

 • dane inwestora (czyli po prostu właściciela nieruchomości; zgodnie z prawem to on ponosi wszystkie koszty);
 • dane nieruchomości;
 • planowany termin rozpoczęcia korzystania z instalacji;
 • cel korzystania;
 • określenie grupy odbiorcy (domy jednorodzinne zalicza się do grupy B, czyli odbiorców nieprzyłączanych bezpośrednio do sieci wysokiego ciśnienia);
 • szacunkowy pobór gazu;
 • rodzaj odbiorników gazu oraz ich liczbę;
 • miejsce układu rozliczeniowego;
 • kubaturę pomieszczeń oraz moc kotła grzewczego (w sytuacji, gdy przyłącze gazu służyć ma także w celach grzewczych).

Do wniosku o wykonanie przyłącza gazu trzeba dołączyć:

 • aktualną mapę do celów projektowych;
 • plan zabudowy budynku lub szkic sytuacyjny z uwzględnieniem miejsca poboru gazu oraz istniejącej już sieci gazowej w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000;
 • dokument potwierdzający własność nieruchomości.

Co do zasady, dla budynku należącego do grupy B, wydanie warunków powinno nastąpić nie później niż po 21 dniach (określa to wspomniane rozporządzenie). Do obowiązków zakładu gazowniczego należy także wykonanie inspekcji miejsca przyłączenia oraz sporządzenie wstępnej wyceny. Wydany dokument zachowuje ważność przez 12 miesięcy.

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie gazu

Umowa dokładnie określa wszystkie szczegóły dotyczące wykonania przyłącza, w tym także zakres realizacji, jej koszt oraz termin. Jest to krok niezbędny, by móc uzyskać projekt wykonania przyłącza. Czasami konieczna może okazać się także rozbudowa gazociągu, co wbrew pozorom nawet dzisiaj zdarza się dość powszechnie.

Przyłącze gazowe online. Nowy serwis Polskiej Spółki Gazownictwa

Uciążliwe formalności związane z założeniem przyłącza gazu można załatwić również poprzez portal udostępniany przez PSG. To nie tylko kopalnia wiedzy, wyjaśniająca zawiłości prawne, ale równie swoiste biuro podawcze, przez które można złożyć wszystkie wnioski oraz nadzorować postęp prac dzięki systemowi powiadomień mailowych i SMS-owych.

Niestety, jeszcze nie we wszystkich regionach Polski wszystkie procedury mogą przebiegać internetowo – w części z nich dostępna jest wyłącznie opcja wnioskowania online. Warto więc wcześniej zapoznać się z mapą oferowanych usług.

Etapy budowy przyłącza gazowego

Za wykonanie instalacji wykonanej wewnątrz budynku odpowiada jego właściciel. Najlepiej, by jej budowa przeprowadzana była równolegle do prac nad przyłączem. W takim przypadku uruchomienie odbioru gazu będzie możliwe od razu po wykonaniu przyłącza.

Uruchomienie instalacji gazowej krok po kroku:

 1. Projekt przyłącza. Musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i być zgodny z wymaganiami przedstawionymi przez dostawcę gazu oraz – rzecz jasna – przepisami prawa. W większości przypadków wykonywany jest także projekt instalacji wewnętrznej w budynku.

 2. Wniosek o pozwolenie na budowę. Wydaje je właściwy dla miejsca zamieszkania urząd miasta lub gminy. Konieczne jest przedstawienie projektu budowlanego, mapy poglądowej oraz opinii kominiarskiej. Oczywiście należy także potwierdzić swoje prawo własności do nieruchomości.

 3. Budowa przyłącza. Osobą wykonującą instalację gazową może być wyłącznie wykwalifikowany pracownik, który ma uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Po stronie inwestora leży natomiast przygotowanie miejsca zamontowania głównego punktu gazowego.

 4. Odbiór instalacji gazowej. Próba szczelności instalacji musi odbyć się w obecności właściciela nieruchomości. Odbiór potwierdza protokół.

 5. Podpisanie umowy o dostarczenie gazu i montaż gazomierza. Dostawca gazu musi otrzymać dokumentację procesu wykonania przyłącza. Niekiedy wymagany jest także protokół odbioru instalacji kominiarskiej i wentylacyjnej.

Ile wynosi koszt wykonania przyłącza gazowego?

Wpływ na cenę wykonania przyłącza gazowego ma wiele czynników, z których najważniejszym jest długość instalacji gazowej, moc przyłącza oraz uwarunkowania zewnętrzne: dostępna infrastruktura, ukształtowanie terenu, czy rodzaju zabudowy wokół nieruchomości.

Na całkowity koszt wykonania składa się:

 • wydanie warunków technicznych – ok. 1500 zł;
 • koszty wykonania projektu – od 1500 do 2000 zł, przy czym najlepiej poprosić swoją gazownię o wskazanie projektanta;
 • opłaty geodezyjne – ok. 2000 zł;
 • montaż szafki gazowej – od 300 do 700 zł;
 • odbiór przyłącza – ok. 150 zł;
 • opłata przyłączeniowa + materiały budowlane – ok. 100-200 złotych za każdy metr przyłącza.

Szacunkowo, całościowy koszty wykonania przyłącza o długości 15 m nie powinien przekroczyć 8000 zł. Nie bez znaczenia są jednak stawki lokalne. Wysokość poszczególnych opłat może różnić się w zależności od rejonu, jaki zamieszkujemy – cen wykonania przyłącza gazu nie ustala się urzędowo.

Nieco łatwiej mają osoby mieszkające w sąsiedztwie, w którym dotychczas przyłącze gazowe nie zostało wykonane. „Zamówienie grupowe” może dać pole do szerszych negocjacji z właścicielem rurociągów, czyli Polską Spółką Gazownictwa (częścią PGNiG) oraz GAZ-SYSTEM.

Podsumowanie

Obowiązujące stawki wykonania przyłącza gazu nie są jednolite, ale różnica sumarycznych kosztów nie powinna przekraczać 15-20% ich wartości. Stała jest jednak procedura wykonania przyłącza i jest ona unormowana prawnie. Zakres prac, ich kształt, warunki wykonania przyłącza oraz jego odbioru muszą w każdym przypadku przebiegać tak samo i są regulowane przez rozporządzenie. Dzięki temu można zawczasu dokładnie zapoznać się z każdym etapem budowy przyłącza, co przełoży się na skrócenie tej procedury i pozwoli uniknąć błędów.

Kategorie

Gazowa Instalacje

Podziel się