Budowa i przebudowa zjazdu na posesję – co mówią nowe przepisy
10.02.2021

Budowa i przebudowa zjazdu na posesję i działkę bez pozwolenia. Co mówią przepisy?

Jeszcze kilka lat temu do budowy lub przebudowy zjazdu na działkę lub posesję potrzebowałeś pozwolenia na budowę. Od 2017 roku obowiązują nowe przepisy, które zwalniają Cię z tego obowiązku. Jednak cały proces wymaga formalności i dokumentów.

Procedury i obowiązki. Co zmieniło się w przepisach? Jakie są wymagane dokumenty?

Zanim rozpoczniesz budowę zjazdu, musisz uprzednio dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę. W zależności od tego, jaki rodzaj zjazdu planujesz, będziesz zmuszony do przestrzegania odpowiadającej mu procedury. W poniższym artykule dowiesz się, jakie są wymagane formalności w przypadku budowy zjazdu z drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

Dzięki uproszczeniu procedur na mocy nowelizacji ustawy o drogach publicznych i prawa budowlanego dn. 1 stycznia 2017 roku, zgłoszenia pozwolenia na budowę i przebudowę zjazdów nie są wymagane. Wydawane są zgłoszenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

Warto wiedzieć: definicja zjazdu i klasyfikacja

Definicję zjazdu możesz znaleźć w ustawie o drogach publicznych. Zgodnie z jej brzmieniem, zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rodzaje zjazdów wypunktowane są natomiast w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W akcie prawnym wyróżniono dwa rodzaje zjazdów, a mianowicie:

 • zjazdy publiczne – określone przez zarządcę drogi jako zjazdy do nieruchomości gruntowych usytuowanych poza pasem drogowym,
 • zjazdy indywidualne – określone przez zarządcę drogi jako zjazdy niebędące zjazdami publicznymi.

Budowa zjazdu w oparciu o zezwolenie

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej nowelizacją przepisów z dnia 1 stycznia 2017 roku, do budowy lub przebudowy zjazdu nie potrzebujesz pozwolenia na budowę. Nowelizacja dotyczy także zjazdów z dróg krajowych, co do których wcześniej trzeba było otrzymać pozwolenie na budowę. Procedury budowy zjazdów mogą zostać wykonane w oparciu o zezwolenia na lokalizację.

W Polsce zgodnie z przepisami Ustawy o drogach publicznych, zezwolenie zarządcy drogi na budowę lub przebudowę zjazdu wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Jej ważność wynosi 3 lata. Zarządcami dróg są:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – drogi krajowe,
 • Zarząd województwa – drogi wojewódzkie,
 • Zarząd powiatu – drogi powiatowe,
 • Wójt lub burmistrz lub prezydent miasta – drogi gminne.

Budowa zjazdu z drogi krajowej

Droga krajowa jest drogą główną, należącą do klasy G. Na mocy obowiązujących przepisów, to właśnie zjazdy z tej kategorii dróg podlegają pewnego rodzaju ograniczeniom. Spowodowane jest to celem zapewnienia dojazdu z innych dróg niższych klas. Przepisy obligują do kierowania się bezpieczeństwem użytkowników oraz płynnością ruchu. Jeżeli posiadasz tytuł prawny do nieruchomości gruntowej, na Twój wniosek zarządca drogi wszczyna postępowanie na zjazd z drogi.

Do wniosku musisz dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile na danym terenie obowiązuje. Jeżeli ma owego planu obejmującego Twoją nieruchomość gruntową przyległą do drogi krajowej, na którą ma być urządzony (bądź przebudowywany) zjazd, nie jest od Ciebie wymagana decyzja o warunkach zabudowy.

Pamiętaj, że decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu nie uprawnia Cię do prowadzenia robót w pasie drogowym. Będziesz miał do tego prawo po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Jest ona wydawana w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej

Jeżeli zamierzasz budować podjazd z drogi wojewódzkiej, złóż wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu wraz z załącznikami. Zrobisz to we właściwym urzędzie marszałkowskim w siedzibie odpowiednio terytorialnych Rejonów Drogowych. Otrzymasz decyzję administracyjną, w której zawarte będą wszelkie informacje o parametrach technicznych zjazdu.

Do Twojego obowiązku należy utrzymywanie zjazdów (łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami) z dróg do niej przyległych. Zanim rozpoczniesz prace budowlane, musisz uprzednio uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. Jest ono wydawane w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej

Jeżeli posiadasz tytuł własności do nieruchomości gruntowej, na której ma być wybudowany zjazd z drogi, na Twój wniosek zarządca wszczyna postępowanie o lokalizację zjazdu z drogi powiatowej. Wniosek wraz z załącznikami musisz złożyć w odpowiednim Starostwie Powiatowym. Do Ciebie, jako właściciela nieruchomości, należy utrzymywanie zjazdów (łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami) z dróg do niej przyległych.

Budowa zjazdu z drogi gminnej

Aby rozpocząć budowę zjazdu z drogi gminnej, musisz uprzednio złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu i dołączyć do niego odpowiednie załączniki. Zrobisz to w Zarządzie Dróg. W przypadku miast na prawach powiatu zarządcą dróg jest prezydent miasta. Z tego powodu wniosek złóż w odpowiednim urzędzie miasta.

Pamiętaj, że decyzja na lokalizację lub przebudowę zjazdu nie jest równoznaczna z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. Dlatego też musisz uzyskać również zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Zgłoszenie budowy zjazdu z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krok po kroku

Przygotuj i złóż wniosek wraz z załącznikami – do zarządcy drogi właściwego ze względu na lokalizację zjazdu. Dołącz do wniosku odpowiednią dokumentację:

 • mapę zasadniczą lub ewidencyjną (zazwyczaj kopia) wraz z zaznaczoną propozycją lokalizacji zjazdu,
 • mapę sytuacyjno-wysokościową (zazwyczaj kopia),
 • decyzję o warunkach zabudowy oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis z rejestru gruntów (kopia),
 • potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości (kopia),
 • opłatę skarbową,
 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało ustanowione).

Poczekaj na weryfikację formalną wniosku przez urząd i odbierz decyzję. Pamiętaj, że jeżeli inwestycja obejmuje jedynie wybudowanie lub przebudowę zjazdu na podstawie zezwolenia o lokalizacji zjazdu, nie potrzebujesz ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu uzgodnij z zarządcą drogi dot. projektu budowlanego zjazdu. Dokonaj zgłoszenia budowy lub przebudowy zjazdu lub uzyskaj pozwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu. Uzyskaj zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zgodność zjazdu z przepisami o drogach publicznych

Wszelkie parametry zjazdu muszą być zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. O czym mowa? Musisz wykonać w odpowiedniej kolejności następujące czynności. Najpierw ustal kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny), a następnie:

 • zadbaj o odpowiednie wymiary zjazdu, które muszą być zgodne z wytycznymi umieszczonymi w rozporządzeniu: szerokość (zjazdy publiczne: min, 3,5 m zjazdy indywidualne: nie mniejsza niż 3 m),
 • ustal kształt – zjazdy publiczne: zalecane są wyokrąglenia krawędzi łukami przy promieniu 5 m dla zjazdów o szerokości 3,5-5 m, zjazdy indywidualne: połączenie z jezdnią projektowane jest w formie skosów 1:1 lub na wprost – dopuszczalne są wyokrąglenia krawędzi zjazdu łukami przy promieniu 3-5 m,
 • dobierz pochylenie – podłużne zjazdu w granicy działki drogowej, część zjazdu, znajdująca się na pasie drogowym, powinna być pochylona w kierunku tej drogi, natomiast część, która znajdzie się na Twoim terenie – w przeciwnym kierunku. Z kolei zjazd publiczny: na długości przynajmniej 7 m od krawędzi jezdni pochylenie nie może być większe niż 5%, a na dalszym odcinku większe niż 12%,
 • ustal nawierzchnię – zjazd publiczny: twarda w granicach pasa drogowego, zjazd indywidualny: co najmniej twarda w granicach pasa drogowego.

Budowa zjazdu z danego rodzaju drogi wiąże się z szeregiem formalności. Pamiętaj, aby ich skrupulatnie przestrzegać, aby uniknąć wydłużającej się procedury administracyjnoprawnej.

Kategorie

Ogrodzenie i nawierzchnia Wokół domu

Podziel się