Podatek od nieruchomości 2021. Ile wynosi i kiedy trzeba go zapłacić?
20.11.2020

Podatek od nieruchomości 2021. Ile wynosi i kiedy trzeba go zapłacić?

Jeśli jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym musisz zapłacić podatek od nieruchomości dla posiadanych budynków, gruntów oraz budowli. 1 stycznia rozpoczyna się nowy rok podatkowy. Jeśli wraz z nowym rokiem zakończyłeś budowę domu, powinieneś wiedzieć, jak zapłacić podatek.

Zanim zaczniesz budowę domu, musisz mieć na uwadze, że podatek od nieruchomości jest uzależniony, m.in. od powierzchni użytkowej. Jego wysokość zmienia się wraz z każdym nowym rokiem. Zasady na ogół pozostają te same, jednak nie zawsze. Lata 2020 i 2021 przynoszą pewne zmiany. Zatem dowiedz się, kiedy i w jakiej sytuacji musisz zapłacić podatek od nieruchomości.

Czym jest podatek od nieruchomości?

Jeśli jesteś właścicielem obiektów, takich jak grunty, budynki i budowle oraz ich części związanej z prowadzeniem Twojej działalności gospodarczej, podatek Cię nie ominie. Będąc właścicielem nieruchomości musisz zapłacić odpowiednią kwotę. Podatek od Twojej nieruchomości trafia do budżetu gminy. Według miejsca położenia nieruchomości, organem podatkowym będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Opłata od nieruchomości jest podatkiem samorządowym. W tej kwestii nic się nie zmienia.

Szczególną uwagę powinieneś zwrócić, na to kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Obowiązek ten następuje pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po tym, w którym stałeś się prawowitym właścicielem nieruchomości.

Podatek od nieruchomości a zakończenie budowy domu

Kluczową kwestią będzie dla Ciebie ustalenie daty zakończenia inwestycji. Z zasady budynki podlegają opodatkowaniu w następnym roku po zakończeniu budowy.

Art. 6 ust.1 ustawy o podatkach mówi, że obowiązek podatkowy następuje od 1 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności do powstania tego obowiązku.

Drugi punkt tego artykułu mówi też, że obowiązek podatkowy następuje wtedy, gdy budowa została zakończona i nastąpiło faktyczne użytkowanie. Oznacza to, że zapłacisz podatek dopiero w roku następnym od zakończenia budowy, z dniem 1 stycznia.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeśli skończyłeś formalnie budowę z dniem 1 stycznia 2021 roku, to podatek zapłacisz dopiero od 1 stycznia 2022 roku. Gdy Twoja budowa skończyła się w grudniu 2020 roku, będziesz musiał zapłacić podatek w styczniu 2021 roku.

Zakończenie inwestycji, na którą potrzebne było zezwolenie następuje na wniosek inspektora. Inspektor zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu. Gdy organ nie zgłasza sprzeciwu, budowa jest formalnie zamknięta. Cała procedura wynika z mocy prawa budowlanego (Art. 54 z dnia 7 lipca 1994 roku).

Prace budowlane a podatek od nieruchomości

Gdy budowa jest w trakcie, nie musisz płacić podatku. Układanie kostki brukowej, czy ogradzanie posesji nie zwalnia Cię jednak od płacenia podatku. Jeśli zgłosiłeś zakończenie budowy, powinieneś zapłacić podatek od nieruchomości, wg obowiązującego prawa, czyli zwykle od nowego roku podatkowego.

Regulacje dotyczące podatku od nieruchomości

Radni gminy w Uchwale Rady Gminy ustalają wysokość podatku od nieruchomości. Biorą przy tym pod uwagę maksymalne wskaźniki Ministerstwa Finansów.

W zależności od tego, w jakiej gminie jest położona nieruchomość, może obowiązywać inna stawka podatku.

W 2021 roku podatek od nieruchomości wzrośnie dwa razy bardziej niż w 2020 roku. Wszystkiemu jest winna szybko rosnąca inflacja w pierwszym półroczu 2020 roku. Wzrosła ona o 3,9 proc, więc o tyle też wzrośnie podatek od nieruchomości.

Z maksymalnej podwyżki zrezygnowały w roku 2020 jedynie Wrocław, Toruń, Katowice i Rzeszów. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź i Bydgoszcz ustaliły stawki maksymalne. Podobnie może być w 2021 roku.

Stawki maksymalne na 2021 za nieruchomości:

Stawka maksymalna (jednostka- 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej):

 • podatek od budynków mieszkalnych – 0,85 zł,
 • podatek od budynków z przeznaczeniem na działalność gospodarczą lub części tych budynków- 24,84 zł,
 • podatek od działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 11,62 zł,
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające świadczeń- 5,06 zł,
 • podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego- 8,37 zł.

Stawki maksymalne za grunty 2021:

 • 1.podatek od gruntu pod działalność gospodarczą, bez względu na sposób ewidencji- 0,99 zł za 1 m kw. Powierzchni,
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior lub zbiorników sztucznych- 4.99 zł od 1ha powierzchni,
 • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na statutową działalność pożytku publicznego- 0,52 zł od 1 m kw. Powierzchni,
 • podatek od gruntów niezabudowanych, objętych rewitalizacją i, dla których plan zagospodarowania przewiduje przeznaczenie na zabudowę mieszkalną, usługową lub mieszaną, jeżeli od dnia wejścia w życie planu budowy upłynął okres 4 lat, a nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 3,28 zł od 2 m kw. powierzchni.

Zwolnione z podatku są użytki rolne i zadrzewione grunty, lasy z wyjątkiem tych przeznaczonych na działalność gospodarczą. Podatek nie dotyczy też placówek dyplomatycznych, gruntów zajętych pod drogi publiczne, nieruchomości zajętych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz gruntów pod zbiornikami retencyjnymi lub elektrowniami wodnymi.

Deklaracja podatkowa od nieruchomości

Deklarację powinieneś złożyć do 31 stycznia. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie, masz 14 dni na złożenie deklaracji od momentu nastąpienia obowiązku. Do wypełnienia deklaracji służy druk DN-1.

Rady Gmin tworzą wnioski samodzielnie, dlatego nie są one jednolite w różnych częściach kraju. Druk musi uwzględniać dane podmiotu opodatkowania oraz przedmiotu opodatkowania, niezbędnego do naliczenia opłaty.

Deklarację sporządzasz raz do roku. Powinieneś podać takie informacje, jak: adres nieruchomości, to czy jesteś jej właścicielem, współwłaścicielem, samoistnym posiadaczem lub wieczystym. Musisz znać także numer księgi wieczystej oraz identyfikatory działek, lokali lub budynków.

Formularz, podzielony jest zwykle na części:

 • Część A- miejsce i cel składania deklaracji;
 • Część B- podmiot, czyli właściciel, współwłaściciel, itp.;
 • Część C- dane podatnika, numer KRS, imię i nazwisko osoby fizycznej, dane rejestrowe;
 • Część D- dane o nieruchomości wraz z jej oznaczeniem;
 • Część E- wysokość podatku i rat;
 • Część F- załączniki;
 • Część G- kontakt do osoby deklarującej i dodatkowe informacje;
 • Część H- podpis;
 • Część I- adnotacje organu podatkowego.

Podatek od nieruchomości zapłacisz ratalnie. Będą to 4 raty w terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Gdy kwota nie przekracza rocznie 100 zł, uiścisz opłatę jednorazowo w pierwszym terminie.

Za niezapłacenie podatku od nieruchomości lub spóźnienie, poniesiesz koszty w postaci ustawowych odsetek, naliczonych przez gminę.

Kategorie

Budowa Prawo i formalności

Podziel się